Der er en stigende efterspørgsel efter nye bofællesskaber fra børnefamilier, unge, seniorer og enlige. Danske Fabulas vil bygge bofællesskaberne i træ og skifter, fordi det er det mest bæredygtige materiale. Samtidig vil udvikleren trække den vilde natur helt ind mellem husene, både for de vilde arters skyld og fordi det øger menneskers trivsel.

Bofællesskab, Fabulas, bæredygtighed, Bizz UpFlere bundlinjer på samme tid

Fabulas er et lille passioneret udvikler-team i den nordlige del af Århus, der har sat sig for at revolutionere den danske familiebolig. Der er nemlig ingen rationel grund til, at vi fortsat bygger i stål og beton, når det er en bunden opgave, at den danske byggebranche nedbringer sit CO2, for at leve op til Danmarks klimaambitioner. Og der er heller ingen grund til at enfamilieshuse fortsat bygges ”i stænger”, som stifteren Michael Eberhard siger. De fleste nye huskøbere efterlyser nemlig ”en moderne landsby”, hvor man både kan trække sig tilbage men også deltage i de nære naboskabers fællesskab.

”Vi kan lige så godt kigge på flere bundlinjer samtidig. Når de unge familier og seniorerne efterspørger fællesskab, så kombinerer vi dette krav med bæredygtige byggematerialer. Og når vi rent faktisk ved, at adgangen til vild natur giver en langt større trivsel for både børn og voksne, så kombinerer vi princippet om Green Care med princippet om City Rewilding”, forklarer han.

Green Care er et pædagogisk og psykologisk forskningsfelt som har vist, at de fleste mennesker får nedbragt stress og mistrivsel betydeligt, når de færdes i vild natur. Bare en halv times ophold dagligt i ”ufriseret natur”, dæmper stresssymptomer som for fx højt blodtryk og modvirker depression. Derfor skal alle Fabulas’ bofællesskaber have naturen integreret, og det betyder bl.a. vandhuller, grønne tage, blomstrende engarealer, fælleder og stendiger, der fremmer forekomsten af vilde arter.

Truede arter skal tænkes ind overalt

”City Rewilding er en tendens, der slår igennem især i de største byer, men også i parcelhusområder er det relevant og også vigtigt, at den vilde natur fremmes”, påpeger Michael Eberhard. Undersøgelser viser nemlig, at naturen er i tilbagegang overalt, ikke mindst i Danmark, som ovenikøbet er en af de lande i EU med mindst natur set i forhold til areal. ”Her kan det byggede miljø spille en stor rolle. Fugle og insekter trives langt bedre i en villahave, som ikke sprøjtes, end på en åben mark, der sprøjtes”, siger Michael Eberhard. Han mener derfor at udviklere bør indtænke, hvordan der kan integreres vild natur, der tiltrækker bier, sommerfugle, pindsvin, fugle og andre arter, der er i tilbagegang (Rødliste-arter), således at naturen får bedre vilkår i alle nye byggerier.

”Vi har som udviklere en forpligtelse til at tænke naturen ind i alle nybyggerier. I dag er mange arter i tilbagegang i det åbne land, men der hvor de kan tilbydes føde- og ynglesteder i bymæssige områder, skal vi tænke det ind”.

Træ behøver ikke være svært at vedligeholde

Grundene til at mange parcelhusområder fortsat bygges meget traditionelt og at ”de alle ligner hinanden”, er flere, mener Michael Eberhard. Dels er der en række standarder i byggeriet, som skal overholdes, og de er alle mere eller mindre indrettet på, at der bygges i beton og mursten. Vil man eksempelvis isolere med træuld og bygge de bærende konstruktioner i træ, fordi det både er det mest bæredygtige og det bedste for indeklimaet, støder man på en række besværligheder i form af bureaukrati.

”Men det har vi til dels løst ved at bygge i moduler, der lever op til både de tekniske krav i byggeriet og til bæredygtighedskravene”, siger han. Modulopbygningen betyder deslige, at byggeomkostningerne kan holdes nede på et niveau, der sikrer en større boligdiversitet. Den enkelte huspris kan holdes nede, så alle kan være med.

En anden grund til at bygherrer stadig kan være lidt tilbageholdende med at gå ind i træbyggeri er forestillingen om, at slutbrugerne synes træ er for besværligt at vedligeholde. Men det har Fabulas løst ved at boligerne er beklædt med vedligeholdelsesfri materialer som tegl og skifer, der både er bæredygtige og i meget høj grad vedligeholdelsesfrie.

”It takes a village…”

Den tredje bundlinje, som Fabulas er optaget af, er den sociale. Og her har man især børnefamilierne i tankerne, for som et gammelt afrikansk ordsprog siger, så kræver det ”en landsby at opfostre et barn”, altså et fællesskab.

”Det er efterhånden almindeligt anerkendt, at vores livsform i Danmark med to udearbejdende forældre, betyder, at mange er ensomme på en måde, som er skadelig for deres sundhed, især gælder det dem, der ikke er på arbejdsmarkedet. Men denne livsform går også udover børnene”, konstaterer Michael Eberhard.

”Når man tænker fællesskaber og mødesteder ind i et byggeri fra starten, bliver det meget nemmere for kernefamilien. Børnene kan løbe ude og lege i tryghed i nabolaget, uden at forældrene behøver at lave legeaftaler. Enlige forældre har andre voksne de kan mødes med, både spontant og planlagt, uden at det behøver at være besværlige middagsaftaler. Og også de unge studerende og den enlige senior har langt bedre mulighed for ikke at sidde alene og stirre ind i en skærm, men kan få glæde af hinanden på mange måder”, siger han.

Det er ham magtpåliggende at der skal bygges boliger, der svarer til de behov, som moderne mennesker har. ”Jeg tror et moderne bofællesskab med gode familieboliger, meget natur mellem husene og et stort og attraktivt fælleshus med mulighed for en mangfoldighed af aktiviteter, som inkluderer alle grupper, er vejen frem og vil øge trivslen”, siger han.

Forskningsprojekt

Fabulas har derfor også besluttet sig for at alliere sig med flere forskningsprojekter for at afdække, hvordan de mange ambitioner også kan indfries i praksis. Dels vil man have afdækket, hvordan et Fabulas bofællesskab bedst integrerer den vilde natur, så truede arter får fremgang i det byggede miljø. Dels har Fabulas ansat en antropolog der i samarbejde med andre forskere gennem flere år vil følge, hvordan et tværgenerationelt bofællesskab kan øge trivslen i de forskellige målgrupper: børn, unge, børnefamilier og seniorer.

Desuden er det meningen, at Fabulas i tre år efter etableringen af hvert af bofællesskaberne vil sikre, at samarbejdet i bofællesskabet omkring de fælles faciliteter, herunder fælleshuset, startes godt op. ”Der er flere, der producerer nøglefærdige bofællesskaber, men vi vil gerne gå den ekstra mil og være tilstede efterfølgende, så vi sikrer at fællesskabet kommer godt op at køre og står for at administrere de fælles områder, indtil beboerne er på plads og selv er klar på at overtage”, siger Michael Eberhard.

 

Fakta om FABULAS

» FABULAS bygger moderne bæredygtige bofællesskaber for alle generationer.

» Et FABULAS bofællesskab er et gentænkt bofællesskab, læs mere: https://fabulas.eu/bofaellesskabet/

» Green Care betyder, at der er mange fordele for mennesker, når det kommer til at bo nær naturen.

» City Rewilding er, at gøre byen vildere. Bringe så meget vild natur ind mellem boligerne og byerne som muligt.

» ”It takes a village…” – Er et udtryk, som betyder, at et barns trivsel og sundhed, ikke kun er afhængig af forældrenes opdragelse og omsorg, men af hele det samfund, der omgiver barnet.

» Flere informationer på www.fabulas.eu