Over et år efter Corona-pandemiens indtog er danske iværksættere fortsat truet på sin eksistens. Selvom at krisen har skabt unikke muligheder for en mindre gruppe iværksættere, der har været særligt omstillingsparate, så viser Iværksætteranalysen 2020, at de fleste iværksættere har oplevet faldende omsætning det seneste år, og at mange ligeledes har været nødsaget til at sætte en midlertidig stopper for væksten og nedbringe antallet af medarbejdere1.

Tekst: Sebastian Glanz, cand.merc., Postgraduate, Danfoss

Ser man bredere på det, så mangler vi generelt vækstvirksomheder i Danmark, og det har vi gjort i mange år. Seneste større bidrag til debatten kommer fra Dansk Industri, som i begyndelsen af 2021 opfordrede Regeringen og Folketingets partier til at vedtage en konkret politisk målsætning om at skabe flere vækstvirksomheder i Danmark over de kommende år2. Adgang til risikovillig kapital og gunstige erhvervsvilkår er naturligvis vigtige komponenter, men adgang til ny viden og kompetencer er ligeledes afgørende.

Ny viden og kompetencer kan komme fra mange forskellige kilder, og en af dem er den formelle ledelsessparring, der kan opnås gennem mentorer, advisory boards og bestyrelser. Særligt bestyrelser kædes dog ofte sammen med større virksomheder, hvilket er en skam, da samarbejdet med en bestyrelse kan skabe stor værdi for en iværksætter eller en mindre vækstvirksomhed. I mindre virksomheder vil ledelseserfaring og -ressourcer ofte være sparsomme, hvorfor adgang til kvalificeret sparring kan bidrage til at styrke den overordnede strategiske udvikling, forretningsmodel, økonomistyring og evnen til at fremskaffe kapital. Herudover kan en bestyrelse bestående af de rette kandidater bidrage til ejerlederens personlige udvikling, og bestyrelsen kan gennem sit netværk åbne døre til nye markeder, samarbejdspartnere og kunder.

Formået med nærværende artikel er derfor at inspirere til, hvordan man kan styrke sin mindre vækstvirksomhed ved at rekruttere en bestyrelse (eller et advisory board), og dernæst hvordan selve rekrutteringsopgaven kan tilgås på en overskuelig og struktureret måde. Der findes allerede megen litteratur om det effektive bestyrelsesarbejde, herunder om hvordan bestyrelsesmøderne og arbejdsdelingen mellem den daglige ledelse og bestyrelsen generelt struktureres – også i mindre vækstvirksomheder. Nærværende artikel vil derfor udelukkende have fokus på selve bestyrelsesrekrutteringen.

Derfor skaber bestyrelsen værdi

Det er i forvejen kompliceret at sætte en pris på den værdiskabelse, som en bestyrelse kan skabe i ’almindelige’ virksomheder, og regnestykket bliver ikke just lettere i en mindre vækstvirksomhed, hvor uforudsigelighed og forandringshastighed er endnu større.

En undersøgelse af foretaget af IRIS Group, bestilt af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), viser dog, at over 75 procent af de succesfulde virksomheder udsprunget af DTU i perioden 2007-2017 – målt på udvikling i omsætning, beskæftigelse og tiltrukket kapital – har haft en bestyrelse tilknyttet, mens dette kun er tilfældet for omkring 10 procent af de ikke-succesfulde virksomheder3. Ligeledes er det omkring 50 procent af de succesfulde virksomheder, der har haft tilknytning af et advisory board mod omkring 35 procent af de ikke-succesfulde virksomheder. At komme det nærmere kan hurtigt blive en ’hønen eller ægget-diskussion’, for i hvilken grad er det succesfulde virksomheder, der vælger at rekruttere en bestyrelse, og i hvilket omfang er det bestyrelsen, der er med til at skabe virksomhedens succes?

For en mindre virksomhed koster et professionelt bestyrelsesmedlem ofte mellem 50.000-100.000 kroner om året, mens et advisory board medlem koster i omegnen af 10.000-25.000 kroner4,5. Det er heller ikke unaturligt, at bestyrelsesmedlemmer i ’unge’ virksomheder modtager mindre ejerandele eller en optionsaftale til favorable vilkår, simpelthen fordi den traditionelle aflønningsmodel ikke tilsvarer denne type virksomheds kapitalgrundlag. Det er altså ikke gratis at etablere en bestyrelse. Dog er det kun lidt over halvdelen af de 30.000 virksomheder, der etableres hvert år, der overlever de første tre år6, og som virksomhed med vækstambitioner bør man derfor ikke spørge sig selv, om man har råd til at rekruttere en bestyrelse, men om man har råd til at lade være?  

Ovenstående er ikke et argument for, at bestyrelser altid er værdiskabende, eller at der findes en slags ’one size fits all’, når det kommer til bestyrelser. God bestyrelsespraksis må variere fra virksomhed til virksomhed grundet forskellige branche-, ejer- og virksomhedsforhold.  Men når man først har identificeret sine stærke og svage sider, samt de konkrete kompetencer man som virksomhedsejer står og mangler, så kan man højest sandsynligt stable en bestyrelse på benene, der kan udfordre ens antagelser og sætte yderligere skub på forretningen.

Når man først har besluttet sig for at undersøge muligheden for at etablere sin første bestyrelse, skal man i gang med det indledende analysearbejde. De største udfordringer i bestyrelsesrekrutteringen forekommer typisk i det indledende arbejde, når man skal beslutte sig for, hvilke profiler der skal søges. I de nedenstående afsnit fokuseres der på nogle simple men sikre værktøjer, man kan bruge til at strukturere dette arbejde.

Først skal du afdække virksomhedens kompetencebehov

Første step er at afdække virksomhedens kompetencebehov. Man skal finde ud af, hvad man vil have ud af at etablere en bestyrelse i sin virksomhed. Dette vil ofte afhænge af virksomhedens modenhed, da forskellige typer af udfordringer følger med forskellige faser af virksomhedens livscyklus – og forskellige udfordringer kræver forskellige kompetencer og erfaring at løse.

Først kan man foretage en kortlægning af alle de tænkelige områder, og dermed kompetencer, der er væsentlige for virksomhedens udvikling i den kommende periode. Disse områder kan eksempelvis være strategiudvikling, produktudvikling, digitalisering, branding, markedspenetrering, kundepleje, organisatoriske forhold, mv. Efter man har lavet en lang bruttoliste, kan man lave en prioriteret liste af de 10-15 mest væsentlige områder. Med udgangspunkt i denne liste kan en simpel GAP-analyse gennemføres, som illustreret i figur 1, hvor ejerne sammen vurderer, i hvilken grad virksomheden (ejere og nøglemedarbejdere) er i besiddelse af de nødvendige kompetencer. I figuren markerer ”0”, at virksomheden ikke har nogen kompetencer indenfor området, mens ”5” markerer, at kompetenceniveauet på det pågældende område er højt.

Figur 1: GAP-analyse af virksomhedens kompetencebehov

Rekruttering, bestyrelse, Sebastian Glanz, Bizz Up

Formålet med analysen er at stille skarpt på de 3-5 områder, som er særligt afgørende for virksomhedens videre udvikling og modning de næste 12-24 måneder, men hvor der samtidigt er mangel på kompetencer.

Udover at afdække de specifikke kompetencer, man søger til sin bestyrelse, er det ligeledes afgørende at tage stilling, hvilken involveringsgrad bestyrelsen skal have. En bestyrelse kan være alt fra et passivt kontrolorgan, der primært sikrer virksomhedens risikostyring og kapitalberedskab, til en operativ masse der træffer konkrete beslutninger og implementerer handlingsplaner. For vækstvirksomheden der søger ’professionel’ kapital hos en ekstern investor eller i banken, kan en bestyrelse skabe mere troværdighed om virksomhedens evne til at forvalte den investerede kapital, men kun såfremt profilsammensætningen afspejler en generel professionalisme og en grundlæggende økonomisk forståelse. Forhold som disse er vigtige at have for øje, når man beslutter sig for, hvilke profiler man ønsker at sætte sammen.

Når man taler om bestyrelser og mindre virksomheder, kommer det hurtigt til at handle om, hvorvidt man bør etablere en ‘rigtig’ bestyrelse eller ‘nøjes’ med et advisory board. Der følger ret beset en række ekstra juridiske og økonomiske forpligtelser med, når man etablerer en bestyrelse – og disse skal man virksomhedsejer og potentielt bestyrelsesmedlem naturligvis være parat til at opfylde.

Sat lidt på spidsen, så vælger de fleste virksomheder i opstarts- og skaleringsfasen et advisory board, da musklerne endnu ikke er til at opfylde de ekstra forpligtelser (eksempelvis tegning af individuel bestyrelsesforsikring, mere håndfast aflønning, mv.).

Af naturlige årsager vil et advisory board ofte ikke have den samme grad af involvering i udviklingen af virksomheden som en bestyrelse. Dog kan det være en god ide at etablere et advisory board ud fra den samme generelle rekrutteringsplan, og ud fra den grundholdning, at advisory boardet i praksis skal kunne varetage samme rolle og funktion som en ‘rigtig’ bestyrelse, før man kaster den nødvendige tid og ressourcer efter projektet. Vælger man udelukkende at etablere et advisory bord, fordi man ikke ønsker at overdrage noget af den uformelle magt, der praktisk talt tilfalder en bestyrelse ansat af ejerledelsen, så bør man helt overveje at lade være. Der er ikke nogen (med de rette intentioner), der at gider sidde i et bestyrelseslokale, hvis de ikke føler, at de bliver lyttet til (hvilket ikke er det samme som at bestemme) og taget alvorligt.

Dernæst skal du sammensætte en konkret kompetenceprofil

Næste step er at udarbejde en konkret kompetenceprofil for de bestyrelsesmedlemmer, som du ønsker at søge. En kompetenceprofil kan på mange måder sammenlignes med et traditionelt stillingsopslag, da det grundlæggende er en dybere beskrivelse af, hvilke professionelle kompetencer og personlige færdigheder, man søger hos et bestyrelsesmedlem. Kompetencerne har man allerede afdækket i figur 1, hvis man er gået struktureret til processen, men det er vigtigt, at man ikke blot giver sig i kast med at kontakte potentielle kandidater, så snart de faglige kompetencer er skrevet ned. En gennemarbejdet kompetenceprofil skal nemlig sikre, at man holder fokus i rekrutteringsprocessen, og at man på forhånd har fastlagt præcis hvem og hvor mange profiler man søger. I denne forbindelse tales der ofte om de tre K’er; Kemi, Kultur og Kompetencer7 (se figur 2).

Figur 2: De tre K’er – Kemi, Kultur og Kompetencer

Rekruttering, bestyrelse, Sebastian Glanz, Bizz Up

Når man skal sammensætte en bestyrelse, drejer det sig jo ikke om at finde de rette personer, men at sætte det rette hold, som kan opnå mest sammen og rykke virksomheden fremad – og det gælder i særdeleshed også for en mindre vækstvirksomhed. Der skal være en høj grad af åbenhed og tillid i bestyrelseslokalet, og det er vigtigt, at alle omkring bordet tror på ejernes vision for virksomheden og den underliggende kultur, som virksomheden bygger på. At tro på virksomhedens vision og kultur er ikke det samme om at alle i bestyrelsen skal ligne hinanden eller være enige med ejerne om alt. Modsat er der efterhånden bred enig om, at mangfoldighed – om dette så handler om alder, erfaring, etnicitet, køn eller noget helt andet – er særligt afgørende for at skabe en aktiv og professionel bestyrelse8. Yngre kandidater har selvsagt ikke den samme erfaring som ældre kandidater, men kan måske bringe andre ting til bordet, såsom førstehåndsviden om bruger- og køberadfærd eller særlig viden om digitalisering.

Udfordringen er naturligvis at konstruere en bestyrelsessammensætning, der både formår at finde den rette balance mellem de enkelte medlemmers kompetencer og baggrund, og på samme tid sikre, at der er en god kemi og kultur mellem ejerne og bestyrelsen. I sidste ende er man nok nødt til at gå efter mavefornemmelsen og den generelle kemi i lokalet, når man først har indsnævret feltet til en række kandidater, der på papiret har de såvel de professionelle kompetencer og personlige færdigheder, man søger.

Sådan rekrutterer du din første bestyrelse

Når man først har identificeret sit kompetencebehov og står med en konkret kompetenceprofil i hånden, skal man i gang med selve søgningen. Hvis man ved bare en smule om rekruttering, er det faktisk ikke raketvidenskab at rekruttere sit første bestyrelsesmedlem. I bund og grund er en bestyrelsesrekruttering det samme som rekruttering til et hvilket som helst andet job. Der er selvfølgelig den meget konkrete forskel, at langt størstedelen af de danske bestyrelsesposter besættes gennem folks private netværk. En undersøgelse af Mandag Morgen viser eksempelvis, at det kun er fire procent af bestyrelsesposterne i de danske SMV’er, der besættes ved åbne opslag9.

Den traditionelle vej er altså at udnytte sit eget netværk, som ofte suppleres med de professionelle bestyrelsesnetværk, der kan hjælpe med at sikre højere relevans og kvalitet i de bestyrelseskandidater, man som virksomhedsejer har mulighed for at komme i dialog med. Tiden er dog heldigvis blevet til, at man ser flere og flere åbne stillingsopslag, mens også digitale bestyrelsesplatforme finder indpas, hvor man selv kan grave sig frem til mulige profiler, der på forhånd har tilkendegivet sit kandidatur (se eksempelvis www.nBoard.dk).

Man kan selvfølgelig også udnytte innovationsmiljøerne på særligt de videregående uddannelsesinstitutioner, som ofte vil ligge inde med konkrete profiler, der har vist sin interesse og arbejdsvillighed gennem frivillige mentorhandlinger, investeringer eller virksomheds- og forskningssamarbejder med såkaldte ‘student-startups’. Kanaler som denne kan være særligt relevante, hvis man søger kandidater med specifik og forskningstung viden, eller hvis man er ude efter et friskt pust i forhold til de mere garvede, professionelle bestyrelsesprofiler, som man ofte vil finde i de professionelle netværk.

Er man en ivrig iværksætter med en masse gå-på-mod, og har man stablet et stærkt team på benene, så er det faktisk ikke særligt svært at overbevise de rette personer om at bidrage til eksekveringen af ens vision – man skal blot være bevidst, åben og ærlig omkring ens stærke og svage sider, såvel som de konkrete kompetencer man mangler for at udvikle sin virksomhed.

 

Referencer

 1. Dansk Iværksætterforening (2020), ”Iværksætteranalysen 2020”.
 2. Dansk Industri (2020), ”DI: Ny iværksætterpolitik skal gøre Danmark til et paradis for iværksættere”. Pressemeddelelse, 13. januar 2021.
 3. IRIS Group (2018), ”Iværksætteri på DTU gennem to årtier – indsats, resultater og samfundsøkonomiske effekter”.
 4. Westergård-Nielsen, N., & Larsen, C. B. L. (2019; 39-53), ”Ejerledelse i Danmark: Rapport 8: Bestyrelser i ejerledede virksomheder”. Center for Ejerledede Virksomheder, Copenhagen Business School.
 5. BoardPartner (2020; 20-22), ”SMV Bestyrelsesrapporten 2020”.
 6. Vækstfonden.dk (2019), ”Tre faktorer, der kan være afgørende for din succes som iværksætter”. Sidst set den 3. april 2021 på: https://vf.dk/nyheder/2019/tre-faktorer-der-kan-vaere-afgoerende-for-din-succes-som-ivaerksaetter/#:~:text=Det%20er%20risikofyldt%20og%20udfordrende,overlever%20de%20f%C3%B8rste%20tre%20%C3%A5r.
 7. Fode, C. & Neville, M. (2019; 114), ”SMV-bestyrelsen – hele vejen rundt”. 1. udgave, 3 oplag.
 8. Komitéen for God Selskabsledelse (2020), ”Anbefalinger for God Selskabsledelse”.
 9. Ellemann-Jensen, L. & Friss. S. (2020), ”Personligt netværk er hovedvejen ind i danske bestyrelser”. Mandag Morgen, den 13. januar 2020.

På bare to år er antallet af deltagere på lokal bestyrelsesuddannelse mere end fordoblet. Deltagerne Thomas Riise og Klaus Mogensen vil begge bruge uddannelsen som springbræt til deres bestyrelseskarrierer.

Erhvervsakademi Dania, bestyrelse, bestyrelsesuddannelse, uddannelse, Bizz Up
Foto: Bestyrelsesuddannelsen kom på det helt rigtige tidspunkt for Klaus Mogensen fra Silkeborg, der stod foran et skift fra ejerleder til bestyrelsesformand.
Foto: Anne-Mette Gyldenløv.

Klaus Mogensen fra Silkeborg skulle til at være bestyrelsesformand for virksomheden Better Banners, som han selv har startet op. Den 39-årige iværksætter skulle prøve noget andet og så et forbillede i den erfarne bestyrelsesformand, han havde haft gennem opstarten af virksomheden.

”Jeg vidste, at jeg stod over for en ny tilværelse som bestyrelsesformand i stedet for som ejer, så jeg havde en masse erfaring, men ikke med at drive en bestyrelse eller forstå at lede en direktør. Da jeg så bestyrelsesuddannelsen via tilbud fra Silkeborg Business, var det perfekt timing,” siger Klaus Mogensen, der i efteråret var afsted på uddannelsen på Erhvervsakademi Dania.

Øget ansvar får flere afsted

Han er langt fra den eneste, der har valgt at uddanne sig inden for bestyrelsesarbejde. Fra 2018 til 2020 er antallet af tilmeldte til bestyrelsesuddannelsen på Erhvervsakademi Dania mere end fordoblet, så der sidste år var 54 personer på uddannelsen.

Forklaringen er ifølge erhvervsdirektør Birgitte Bjærge, at der er sket en opstramning af det juridiske ansvar i bestyrelser de seneste år, hvilket har gjort efterspørgslen på uddannelsen større.

”Stramningerne har betydet, at der er sat større fokus på bestyrelsens ansvar, og det kalder helt naturligt på, at man som bestyrelsesmedlem er skarp på egen rolle og ansvar. At være bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand er et arbejde, der kræver særlig indsigt i en lang række faglige områder, så man kan bidrage til virksomhedens udvikling,” fortæller erhvervsdirektør Birgitte Bjærge.

Udvikling eller afvikling

Erhvervsakademi Dania, bestyrelse, bestyrelsesuddannelse, uddannelse, Bizz Up
Foto: ”Jeg oplever, at man er meget mere bevidst om, hvad en bestyrelse kan, skal og bør i dag end tidligere,” forklarer Thomas Riise, der vil i gang med et andet arbejdsliv ved hjælp af bestyrelsesuddannelsen. Foto: Privat

En øget professionalisering i bestyrelsesarbejdet er noget, som økonomidirektør Thomas Riise før har ønsket sig, mens han var erhvervsdirektør i en bank. Her oplevede han bestyrelser, som bestod af den nærmeste familie eller andre, som ikke nødvendigvis havde forudsætningerne for arbejdet med udvikling af virksomheden. De kaldes ofte tantebestyrelser og er ifølge Thomas Riise ofte ikke udviklende eller værdiskabende for de fleste virksomheder.

”En filosof sagde engang, at alternativet til udvikling er afvikling”. Det er sandt, og manglende strategiarbejde med ens bestyrelse kan gøre virksomheder støvede og bagudskuende. Det har været synd, og jeg håber i al beskedenhed, at jeg kan være med til at ændre det,” siger den 59-årige økonomidirektør for virksomheden Sabro i Hornslet. Derfor var han i efteråret også på bestyrelsesuddannelse sammen med Rotary.

”Vi havde fire intense og spændende undervisningsdage i kombination med en del hjemmearbejde. Alle havde vidt forskellig erfaring og baggrund, og det gav både netværk og rigtig givende diskussioner for alle,” forklarer Thomas Riise, der bor i Mariager.

Egen situation som opgave

Bestyrelsesuddannelsen skal afsluttes med en opgave, som man selv vælger temaet på.
For Klaus Mogensen fra Better Banners lå det lige til højrebenet: nemlig om at gå fra at være ejerleder til bestyrelsesformand.

”Det er jo min situation, som er angstprovokerende for mig, men det kan også være frustrerende for en ny direktør, hvis ejer ikke slipper tøjlerne. Gennem opgaven lærte jeg, at klare linjer, tydelighed og faste rammer er altafgørende for, at det lykkes,” forklarer Klaus Mogensen, der har startet andre virksomheder op tidligere.

 

Du vil også kunne lide…

Eftertragtet: Lokale datamatikere får job før sidste eksamen

 

”Jeg ved, at jeg vil arbejde professionelt med bestyrelsesarbejdet i fremtiden og helt sikkert i iværksættervirksomheder eller små firmaer, hvor jeg oplever, at folk kan have meget berøringsangst for at have en bestyrelse. Men man skal ikke være bange for ekstern sparring, og der er rigtig mange, der kan bruge det,” siger silkeborgenseren.

Fortsætter studierne

Den erfarne bankmand Thomas Riise glæder sig til at fortsætte studierne til september med den udvidede bestyrelsesuddannelse og et akademifag i forandringsledelse.

”Jeg ønskede en form for ”lakmus-prøve” af mine erfaringer fra mit hidtidige bestyrelsesarbejde, inden jeg gik aktivt ind i at søge professionelt bestyrelsesarbejde. Så da Erhvervsakademi Dania udbød uddannelsen ”Grundlæggende bestyrelsesarbejde” sammen med Rotary, var jeg ikke i tvivl om, at det ville være et godt første step på vejen. Med de fag står jeg godt rustet til en karriere med bestyrelsesarbejdet,” slutter han med et smil.

De næste bestyrelsesuddannelser hos erhvervsakademiet starter op 23. marts i Ebeltoft i samarbejde med Business Djursland og den 24. marts sammen med Silkeborg Business. Se mere på https://eadania.dk/efteruddannelse/akademiuddannelser/ledelse/

 

 

FAKTA OM DANIA

 • Erhvervsakademi Dania udbyder videregående- og efteruddannelser på 8 campusser i Jylland
 • Det er i Grenaa, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive, Viborg og Hedensted
 • I alt udbyder Dania 25 korte videregående uddannelser inden for Business, Sundhed, Oplevelse, Marketing, Teknologi og Administration
 • Samlet er der 2500 fuldtidsstuderende på Dania, hvoraf 300 er internationale studerende
 • Derudover er 2700 deltidsstuderende på efter- og videreuddannelse
 • Erhvervsakademi Dania blev officielt indviet 1. januar 2009 og har knap 200 fuldtidsansatte medarbejdere.

Når bestyrelser er dynamiske ligesom deres virksomheder, ses det på bundlinjen. Karina Boldsen er professionelt bestyrelsesmedlem og deler sine bedste råd for kommende bestyrelsesmedlemmer såvel som virksomhedsejere med behov for at rekruttere til bestyrelser.

Tekst: Per Andreasen
Foto: Privatfoto

Hvis Karina Boldsen fik chancen for at gøre sin karriere om, ville hun tage en bestyrelsesuddannelse meget tidligere. Hun fik selv sin debut som bestyrelsesmedlem uden. Hun har siden taget flere og ser tydeligt gevinsten i en bestyrelsesuddannelse.

Som personalechef i Salling Group fik hun mulighed for at være med til udvikling og etablering af flere eksterne uddannelser. Samarbejdet udviklede sig og resulterede i en plads i bestyrelsen for Aarhus Business College. Uddannelsesområdet og talentarbejde er fortsat en af hendes foretrukne nicher.

“Der er af en eller anden grund ikke prestige i at sidde i bestyrelserne i uddannelsessektoren. Det er ellers vanvittigt interessant at arbejde med fundamentet for de unge talenter, for det er jo dem, vi skal leve af og inspireres af,” siger Karina Boldsen.

Efter skiftet til HR director i Vestas fik Karina Boldsen flere muligheder for at udvikle sit professionelle bestyrelsesarbejde. Blandt andet fordi hun selv fortalte, at hun fandt arbejdet interessant. Bestyrelsesposter i Dansk Industri og Vækstforum satte herefter for alvor gang i Karina Boldsens bestyrelseskarriere.

Hænderne bag ryggen!

Et af Karina Boldsens lærerige øjeblikke var, da hun som bestyrelsesmedlem gik ind i en ingeniørvirksomheds daglige opgaver. Bestyrelsen havde færdiggjort en employer brandingstrategi, og på grund af hendes kompetencer på området blev hun bedt om sparring. Men hun gik med egne ord straks i “løsnings-mode”. Det dur ikke at gøre som bestyrelsesmedlem.

“Det ligger dybt i mig, at jeg vil hjælpe. Men som del af bestyrelsen bør man holde sig til at sparre og stille relevante spørgsmål. Jeg skulle i stedet have brugt tid på at klæde HR-direktøren på til opgaven. Heldigvis lykkedes det alligevel, men det var på ingen måde en optimal proces,” siger hun.

Siden dengang har Karina Boldsen gjort en dyd ud af at holde hænderne på ryggen, når hun stikker hovedet ind i de enkelte virksomheder. Som bestyrelsesmedlem skal man respektere rollerne i organisationen.

Ked af kvoter

I 1990’erne sad Karina Boldsen som ene kvinde i Spar Nords (dengang Spar Bank Vest) ni mand store dealer-afdeling. Her beviste hun sin værdi ved at rådgive kunder på investeringsområdet. Iført sorte jakkesæt og manchetskjorter gik hun til opgaven på lige fod med sine mandlige kolleger – uden at tænke over forskellene.

“Min første kjole var min bryllupskjole. Jeg skulle langt hen i min karriere, før det gik op for mig, at jeg hellere måtte være mere mig selv end en kloning af andre,” siger Karina Boldsen.

De seneste mange års diskussioner om kvindekvoter i bestyrelser har ikke bidt på hende. Når en virksomhed skal finde nye bestyrelsesmedlemmer, bør den forholde sig til strategien og rekruttere de rette kompetencer ud fra den. Løsningen vil som regel være lettere at finde i ansøgernes CV end i deres sidste ciffer i personnummeret. Derfor tror Karina Boldsen slet ikke på, at kvoter kan løse udfordringen med manglende diversitet.

“Det handler om at identificere de kompetencer, som skal til for at løse virksomhedens strategiske udfordringer. Jeg ville være meget ked af at blive valgt ind i en bestyrelse på baggrund af mit køn. Men når det er sagt, er der en sund diversitet, når begge køn er med. Det gælder også, hvis man mixer nationaliteter, fagligheder og personligheder. Jo flere vinkler vi har på emnerne, desto bredere og dybere bliver diskussionerne. Det er deri værdiskabelsen kan ligge,” siger hun.

Find dine kompetencer

Hvis du drømmer om at gøre karriere i bestyrelser, skal du ifølge Karina Boldsen være helt tydelig omkring, hvor du kan bidrage i en virksomhed. Nogle profiler gør sig godt til opstart af nye virksomheder. Andre er bedst til drift, mens nogle – ligesom Karina Boldsen – har mest styr på at sikre vækst og forberede virksomheder til salg. Alle styrkerne er vigtige på forskellige stadier i en virksomheds livscyklus.

Når man er valgt til bestyrelsen, er man der ikke for resten af livet. Bestyrelsen arbejder typisk ud fra en strategiplan for en given periode. Når den er overstået, skal der ofte ske noget andet. Man kan godt blive genvalgt, men man bør overveje, om man fortsat kan sikre værdiskabelse, eller man har løftet virksomheden maksimalt med de evner, man har. Så er det måske tid til at trække sig og sikre nye, relevante kræfter,” forklarer Karina Boldsen.


LÆS OGSÅ: GUIDE TIL ANSÆTTELSE AF MEDARBEJDER


Det stereotypiske bestyrelsesmedlem – den ældre herre med skjorte og slips – er i stigende grad udfordret på posten. Der er en bevægelse i gang, som vil have flere forskellige mennesker til at søge ind i bestyrelser. Virksomhederne er også begyndt at slå bestyrelsesposter op på samme måde som almindelige stillinger. Det giver virksomhedsejerne bedre muligheder for at finde de rigtige profiler, end hvis de udelukkende skulle søge i deres eget netværk.

Stå fast på dine værdier

For Karina Boldsen er det afgørende, at hun har god kemi med ejerne og bestyrelsen, før hun siger ja til en bestyrelsespost. De mange timer, som skal investeres i bestyrelsen, kræver et godt samarbejde og et stærkt fællesskab om værdierne. Det grundlæggende fællesskab er afgørende, hvis bestyrelsen og ejerkredsen skal kunne indfri målene.

“For mig fylder kemien og værdierne mindst 51 % i vurderingen af en post. Passionen er vigtig, når jeg skal være med til at indfri ambitionerne. Så uanset om det er en bøf fra Himmerlandskød eller en hjemmeside fra Campfire & Co, skal jeg brænde for det og synes, at det er det fedeste på markedet. Ellers kan jeg ikke gøre det, der skal til for at flytte virksomheden,” siger Karina Boldsen.

Netop reklamebureauet Campfire & Co er en af virksomhederne, hvor kemien er helt på plads. Bureauet fik Karina Boldsen i bestyrelsen, fordi de med egne ord “savnede en voksen at snakke med”. Siden har hun bidraget til væksten i Campfire & Co, som er vokset fra 5 medarbejdere til 22 – og har stiftet to søsterselskaber. Da bureauet flyttede i større lokaler på Kystvejen, tilbød de Karina Boldsen et kontor til hendes egen virksomhed. I starten var hun skeptisk over for ideen, men den har vist sig at være god.

“Det er enormt givende og livsbekræftende at være i et kreativt miljø. Og jeg ved gudskelov ikke noget om det faglige, så jeg kan slet ikke blande mig i driften, hvis jeg ville,” siger hun.

Karinas 5 bedste råd til dig, der vil arbejde i bestyrelser

 1. Spørg dig selv hvorfor du vil det. Er det ledelse, prestige, indflydelse, læring eller noget andet, der trækker? Bestyrelsesarbejdet er noget helt andet end et almindeligt job eller lederjob. Nogle gange er en bestyrelsespost slet ikke lønnet. Så du skal kende svaret på, hvad der driver dig i netop det karrierespor.
 2.  Træk tråde til dit CV for at vise, hvilke faglige kompetencer du byder ind med i en bestyrelse.
 3. Gør dit netværk opmærksom på, at du gerne vil arbejde i bestyrelser. Og vær tålmodig. Det kan tage tid at finde det rigtige match.
 4. Tag en bestyrelsesuddannelse. Det vil spare dig for meget slid at have værktøjet i orden, når du skal bruge det. Uddannelsen vil hjælpe dig til at udfylde rollen som bestyrelsesmedlem.
 5. Gør opmærksom på dine egne og virksomhedens resultater – og hvor de matcher hinanden.

FAKTA:

 • Ejer virksomheden Karina+
 • Er 51 år og bor i Marselis i Aarhus
 • Fritiden bruges på kunst, løb og sommerhus i Skagen
 • Professionelt bestyrelsesmedlem i 14 bestyrelser – herunder Vestjysk Bank, Aarhus Business College, AjourCare, Erhverv Aarhus, Your Age og Himmerlandskød A/S. Hun er formand for 8 bestyrelser
 • Hun tilbyder business mentor-forløb og kurser i bestyrelsesarbejde
 • Hun har bestået fire bestyrelsesuddannelser i perioden 2013-2019
 • Tidligere investeringsrådgiver og dealer i Spar Nord, hvorefter hun har ledet HR-afdelinger i: Salling Group, Danske Bank og Vestas