Hvornår er det ikke længere en hobbyvirksomhed?

Baggrunden for spørgsmålet er formentlig et ønske om at få fradrag for et skattemæssigt underskud af aktiviteten.

SKAT har i flere år haft stor fokus på, om underskudsgivende virksomheder reelt dækker over indehaverens privat hobby. Og det kan tilføjes, at SKAT får medhold i langt de fleste af de rejste sager.

Der gives kun fradrag for underskud, hvis der reelt er tale om virksomhedsdrift med økonomisk gevinst for øje.

Mange virksomheder giver underskud i de første år, hvilket ikke betyder, at det nødvendigvis er hobby.

Om virksomheden er erhvervsmæssig eller ej beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Ved denne vurdering lægges der blandt andet vægt på om

  • der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (blive rentabel)
  • virksomhedens underskud er forbigående, fx indkøringsvanskeligheder, eller om virksomheden vedvarende forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at neutralisere et underskud
  • virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet
  • ejeren har de nødvendige, evt. særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksomheden har en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv
  • skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug
  • driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art

Ingen af disse kriterier er i sig selv afgørende for vurderingen af, om virksomheden er erhvervsmæssig. Det afhænger bl.a. af, hvilken type virksomhed, der er tale om, men rentabilitetsbetragtningen har været lagt til grund i mange afgørelser.

Hvis der kan svares ja til flere af ovenstående punkter, har man gode argumenter for, at virksomheden ikke er indehaverens hobby.

Det skal i øvrigt bemærkes, at overskud af hobbyvirksomhed er skattepligtigt som personlig indkomst.


Kan jeg trække kursus fra?

Arbejdsgiver kan som hovedregel altid fratrække udgifter forbundet med ansattes deltagelse i kurser.

Men jeg forudsætter, at spørgsmålet vedrører en virksomhedsejers udgifter til egen kursusdeltagelse.

Kurser, der har til formål at vedligeholde/opdatere ens egen viden indenfor den branche, man er beskæftiget med, er fradragsberettiget.

Men er det et kursus, der er kompetencegivende, er der ikke fradrag. Så er der tale om en ikke fradragsberettige etableringsomkostning.

SKAT har følgende definition på efteruddannelse eller videreuddannelse


LÆS OGSÅ: REVISORENS BREVKASSE – ARBEJDSVÆRELSE, GENANVENDELSE AF ERHVERVSRAPPORT OG ERHVERVSLOKALER


Forskel på grund- og videreuddannelse overfor efteruddannelse

Grænsen mellem videreuddannelse og efteruddannelse er ikke skarp.

  • Kendetegnet for en efteruddannelse er, at den har til formål at vedligeholde og ajourføre den viden eller de kvalifikationer, som kræves for at kunne bestride ens aktuelle arbejdsområde.
  • Kendetegnet for en grund- og videreuddannelse er, at den medfører en opkvalificering til en anden og eventuel højere kvalificeret funktion.