Der er en række overvejelser, man som arbejdsgiver bør gøre sig, når man overvejer at ansætte sin første medarbejder. Denne artikel har til formål at vejlede og guide arbejdsgivere, der står overfor denne udfordring.

Registrering som arbejdsgiver

Det første skridt, man bør foretage er at lade sig registrere som arbejdsgiver på Virk.dk. Dette kræver, at man som kommende arbejdsgiver angiver, at der ønskes at der fremadrettet skal ske indberetning af løn samt indeholde A-skat, ATP, Arbejdsmarkedsbidrag på dine kommende medarbejdere til eindkomst. Dette er et krav uanset om du ejer et Anpartsselskab, Aktieselskab eller en personlig ejet virksomhed og derved ønsker at udbetale løn til dig selv.

Indberetningen skal kun ske en gang, hvorefter du som registreret arbejdsgiver kan ansætte ubegrænset antal medarbejdere.

Du skal dog som arbejdsgiver huske at afmelde dine medarbejdere, såfremt du en dag står i en situation, hvor du ikke længere ønsker at have ansatte tilkoblet din virksomhed. Herved undgår du, at SKAT kontakter dig omkring blandt andet indberetning af løn.

Løn

Når man som arbejdsgiver udbetaler løn eller honorarer til sine medarbejdere gennem sin virksomhed, skal der ske en indberetning til SKAT. Virksomheden skal sørge for, at der trækkes skat, arbejdsmarkedsbidrag og eventuelt ATP-bidrag af blandt andet løn, godtgørelse, tantieme, provision og en række personalegoder.

Medarbejdernes løn skal indberettes samt udbetales månedligt.

Overenskomst?

En overenskomst er en kollektiv aftale mellem på den ene side en sammenslutning af medarbejdere, samt på den anden side enten en enkelt arbejdsgivervirksomhed eller en arbejdsgiverorganisation.

En overenskomst har blandt andet til formål at fastlægge reglerne for medarbejdernes løn- og arbejdsforhold. Overenskomster omhandler derudover ferie, arbejdstid, sygedagpenge, barsel samt arbejdsmiljø.

Lovgivningsmæssigt gælder der ikke noget krav om, at man som arbejdsgiver skal være overenskomstdækket. Man skal dog som arbejdsgiver være opmærksom på, at man skal overholde den gældende brancheoverenskomst i forhold til elever, også selvom arbejdsgiver ikke direkte er omfattet af denne overenskomst. 

Overenskomstdækket virksomhed

Du kan som arbejdsgiver vælge, at din virksomhed er overenskomstdækket på en af følgende to måder:

Du kan tilslutte dig en arbejdsgiverforening, der på forhånd har forhandlet overenskomst, som dækker dit brancheområde. Ellers kan din virksomhed blive overenskomstdækket, hvis du selv vælger at tiltræde eller underskrive en overenskomst med en fagforening. Her er der mulighed for at tiltræde vilkårene i en af de landsdækkende overenskomster.


LÆS OGSÅ: HVORDAN ANERKENDER DU BEDST DINE MEDARBEJDERE?


Kontrakter

En af de væsentligste forhold at få styr på, når man vælger at ansætte en medarbejder, er ansættelseskontrakten. En medarbejder har krav på at få udleveret en ansættelseskontrakt, såfremt medarbejderen har en gennemsnitlig arbejdstid, der overstiger otte timer om ugen. Det betyder ligeledes, at såfremt medarbejderens arbejdstid ikke overstiger de otte timer om ugen, har medarbejderen ikke krav på en ansættelseskontrakt.

En ansættelseskontrakt skal være udformet skriftligt og bør indeholde information om firmaet, information om den ansatte, stillingen samt arbejdsopgaverne bør være konkret beskrevet, løn, opsigelsesvarsler, ferierettigheder og andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Det er lovpligtigt, at medarbejderen hvis arbejdstid overstiger otte timer om ugen, får udleveret en ansættelseskontrakt. Det er derfor vigtigt at arbejdsgiveren har dette for øje, når man vælger at ansætte medarbejdere, da det er arbejdsgiver, der bærer bevisbyrden for, at den ansatte får udleveret en ansættelseskontrakt. Vi anbefaler derfor, at man som arbejdsgiver udskriver to eksemplarer af ansættelseskontrakten og begge parter underskriver dem. Arbejdsgiveren bør opbevare disse kontrakter ifølge reglerne med GDPR.

Herudover anbefaler vi ligeledes, at man som arbejdsgiver får udarbejdet eventuelle bestyrelses- og advisory board kontrakter, såfremt disse er relevante for den pågældende virksomhedstype.

Lovpligtige forsikringer

Erhvervssygdomsforsikring

Erhvervssygdomssikring er en lovpligtig forsikring, som har til formål at dække og udbetale erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme.

Arbejdsskadeforsikring

Hvis du som arbejdsgiver har ansatte i din virksomhed, er denne forsikring lovpligtig. Den har til formål ar sikre alle ansatte og deres efterladte med en erstatning, såfremt de skulle indgå i en ulykke eller blive ramt af sygdom, der skyldes arbejdet.

Derudover dækker en arbejdsskadeforsikring også for skader, der kan eller må forventes at opstå inden for den skadetilkomnes arbejdsområde.

Bygningsbrandsforsikring

Denne forsikringstype er obligatorisk, hvis der er gæld i ejendommen. Vi anbefaler dog også, at man regner en bygningsbrandsforsikring, selvom man som arbejdsgiver ejer bygningerne.

Denne forsikringstype dækker typisk virksomhedens værende bygninger, inklusiv fundament indtil en bestemt dybde. Faste elinstallationer, fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, faste installationer, faste maskiner og anlæg, som hører til virksomheden, vil som regel ligeledes være omfattet.

Ansvarsforsikring (køretøjer)

Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne ansvarsforsikring for både indregistrerede og uindregistrerede køretøjer til din medarbejder.

Ansvarsforsikring (rådgivning)

Bestemte virksomhedstyper har krav på at tegne en ansvarsfraskrivelse på deres rådgivningsydelser. Dette er for eksempel virksomheder, som yder juridisk rådgivning og revision.

Formålet med denne forsikringstype er blandt andet at virksomhederne ikke holdes ansvarlig for den forkerte rådgivning, der har medført et tab for den pågældende klient.